Splošni pogoji prodaje - VBH Trgovina d.o.o.


I. Splošno

 

1. Naši pogoji veljajo za vse pogoje v sklenjenih pogodbah, kakor tudi za vsa naročila brez predhodnih pisnih pogodb, kjer se sklop naročila, dobavnice in računa smatra za pogodbo. Odstopanja od teh pogojev so možna le v primeru pisnega dogovora potrjenega s strani prodajalca.

2. Prodajni pogoji ki so navedeni spodaj veljajo tako za tekoča poslovna razmerja, kot tudi za bodoče poslovne dogovore in dodatna naročila, čeprav niso posebej dogovorjeni.

3. Na novo oblikovane ali nasprotno predlagane splošne prodajne pogoje pogodbenih partnerjev, ki jih navede kupec  naknadno, prodajalca ne zavezujejo v ničemer, dokler jih prodajalec izrecno ne potrdi.

4. Obstranski dogovori so veljavni le, če so potrjeni s strani prodajalca pisno. To velja tudi za spreminjanje in brisanje same vsebine dogovora.

5. Kupec ob izstavitvi naročila, najkasneje pa ob prejemu blaga, sprejme splošne prodajne pogoje prodajalca.

 

II. Ponudbe, naročila in  cene

 

1. Naše ponudbe so neobvezujoče. Kupčevo naročilo je za nas obvezujoče po naši pisni potrditvi.

2. K ponudbi priložene skice so za nas neobvezujoče, razen v primeru, če je v naročilu ali v pogodbi to izrecno določeno. Te priloge služijo kupcu samo za interno uporabo in se ne smejo razmnoževati oziroma dajati tretjemu v uporabo.

3. Cene so v EUR  brez DDV. Če drugače ni dogovorjeno veljajo cene v skladišču kupca (ex-works) vanje pa niso vključeni transport, zavarovanje in ostali obstranski stroški.

4. Pri naročilih manjših kakor 10 EUR, si pridržujemo pravico do zaračunavanja dodatnih  stroškov v višini 3 EUR.

5. Prodajalec si pridržuje pravico spremembe cen en mesec po obvestitvi kupca o spremembi in ne glede na to ali se kupec s spremembo strinja.

6. V primeru kupčeve odpovedi naročila, je le ta dolžan povrniti vse stroške, ki so nastali do dneva odpovedi.

 

III. Dobavni rok in dobava

 

1. Dobavni rok začne teči šele po razjasnitvi vseh tehničnih in drugih vprašanjih.

2. V primeru nespoštovanja dobavnega roka in ne po krivdi prodajalca se partnerja lahko dogovorita o razumnem podaljšanju roka. Kupec lahko odstopi od naročila le v primeru ko tak dogovor ni mogoč.

3. Povračila škode zaradi zakasnitve dobave niso mogoča, če so v okviru običajne malomarnosti. V drugih primerih pa je povračilo škode omejeno le do višine, določene v pogodbi.

4. Obveznosti s strani prodajalca nastanejo šele ko kupec izpolni vse svoje obveznosti.

5. Če naročilo ne ustreza in je napaka nastala na strani kupca, prodajalec lahko zahteva povračilo vseh nastalih stroškov v zvezi s tem naročilom.

6. Pridržujemo si pravico delnih dobav.

7. Vračilo blaga je možno le z našo privolitvijo.

 

IV. Odprema blaga in prenos tveganja

 

1. Glede dobavnih pogojev veljajo določila Mednarodne trgovske zbornice iz Pariza, predpisi INCOTERMS 2000.

2. Kraj prevzema blaga je na sedežu družbe VBH Trgovina v Škofji Loki, razen za pogodbene partnerje, kjer je dogovorjeno drugače.

3. Tveganje za izgubo, poškodbo se prenese na kupca s predajo blaga prevozniku, špediterju ali kupcu.

4. Blago, pripravljeno za prevzem mora naročnik prevzeti v roku pet delovnih dni. Po tem roku se tveganje za izgubo, ali poškodbo prenese na kupca, kateremu se lahko zaračunajo morebitni stroški ležarin in ostalega.

 

V. Plačilni rok

 

 1. Plačilni rok je skrajni rok , do katerega se mora celoten znesek računa nakazati na transakcijski račun podjetja VBH Trgovina d.o.o.

2. V kolikor ni drugače dogovorjeno je plačilni rok 15dni.

3. V primeru zamude plačila zaračunavamo zakonske zamudne obresti.

4. Plačilni rok se ne podaljša avtomatsko v primeru pritožbe oz. reklamacije kupca glede količine ali kakovosti blaga, ampak šele  po priznanju reklamacije s strani prodajalca.

5. Pridržujemo si pravico skrajšanja plačilnega roka ali odstopa od naročila, v primeru da kupec bistveno krši ali zamuja plačila v plačilnem roku.

6. Če kupec zamuja s plačilom, če se njegova finančna situacija zelo poslabša in če njegovo premoženjsko stanje ne omogoča plačila terjatev, smo upravičeni do vračila blaga, ki s strani kupca ni bilo plačano.

7. Stroški izterjave plačila ali morebitnega rubeža bremenijo kupca.

 

VI. Lastninski pridržek

 

1. Nad dobavljenim blagom si pridržujemo lastninsko pravico do celotne poravnave kupčeve obveznosti v zvezi z dobavljenim blagom, vključno s plačilom morebitnih stroškov opominov in zamudnih obresti.

2. Če kupec pred iztekom plačilnega roka proda blago naprej svojemu kupcu, mora v primeru nespoštovanja plačilnega roka , prodajalcu predati te terjatve v višini prodajne cene blaga.

 

VII. Jamstvo za kakovost dobav in dobavljenega blaga

 

1. Prevzemamo jamstvo za kakovost oziroma neoporečnost dobavljenega blaga v smislu in v skladu s kataloškimi podatki, ter v skladu s predhodnimi pisnimi dogovori.

2. Kupec lahko količinsko ali kakovostno odstopanje pisno javi oziroma reklamira najkasneje v 8 dneh po prejemu blaga.

3. Kupec lahko skrite napake reklamira takoj po odkritju, vendar ne kasneje kot 6 mesecev od prevzema blaga.

4. Kupec mora v primeru naše zahteve reklamirano blago vrniti oziroma na našo zahtevo dostaviti fotografije ali druga zahtevana dokazila, v nasprotnem kupec izgubi pravico do reklamacije.

5. Ne upoštevamo nobene reklamacije, nastale zaradi nestrokovne uporabe, nepooblaščene ali nestrokovne montaže, zaradi nestrokovnega in nepooblaščenega posega v sam izdelek, kakor tudi ne zaradi nestrokovnega, pomanjkljivega ali neskrbnega ravnanja z izdelkom.

 

VIII. Odškodninska odgovornost

 

1. Če v splošnih prodajnih pogojih ni navedeno drugače in v kolikor odškodninsko odgovarjamo, jamčimo za povračilo škode v primeru dokazanega kršenja pisnih dogovorov in sicer samo v primeru škode v jamstveni dobi izdelka v okviru obvezujočega jamstva.

2. V primeru dokazanega kršenja bistvenih določil pogodbe je odškodninska odgovornost za škodo omejena na tipično škodo iz pravna prakse, če le ni povzročena iz malomarnosti ali namerno.

3. Za blago se naše jamstvo omejuje na odstop zahtevkov, ki nam pripadajo nasproti dobavitelju blaga, v kolikor iz zakona o jamstvu za proizvode ne izhaja nobeno nadaljnje jamstvo s stališča odgovornosti proizvajalca.

4. Kupec mora dokazovati odškodninsko odgovornost in upravičenost do odškodnine.

 

VIX. Reševanje sporov

 

1. Za vse sodne postopke med kupcem in prodajalcem veljajo izključno zakoni Republike Slovenije.

2. Pristojno sodišče za reševanje vseh sporov je Okrožno sodišče v Kranju.